Lokalafdeling København

Generalforsamlinger


 

 
         Dato Beretninger Referater
     
1. februar 2018 klik her klik her
2. februar 2017 klik her klik her
2. februar 2016 klik her klik her
3. februar 2015 klik her klik her
4. februar 2014 klik her klik her
6. februar 2013 klik her klik her
28. februar 2012 klik her  
 

Vedtægtsbestemt dagsorden ved lokalafdelingens generalforsamlinger:

   Pkt. 1 
   Pkt. 2

   Pkt. 3
   Pkt. 4
   Pkt. 5
   Pkt. 6
   Pkt. 7
   Pkt. 8
   Pkt. 9
   Pkt. 10
Valg af dirigent.
Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Lokalforeningens forslag til handlingsplan for 2014.
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag.
Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat


 


Referat af CCF-Kbh’s generalforsamling 3/2 2016

23 medlemmer mødt frem til generalforsamlingen på Herlev Hospital

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Lise B Nielsen (LBN) blev valgt. Det konstateredes at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jævnfør vedtægterne.

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.  
Henriette Vransø, næstformand, fremlagde bestyrelsens beretning for 2015 – se bilag ”Formandsberetning”. Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev delt ud og gennemgået af Kenneth Hoffmann, idet kassereren pga. sygdom, var fraværende. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til handlingsplan for 2014.
Henriette Vransø fremlagde bestyrelsens planer/tanker for det medlemsarrangementer. Som det fremgår at indkaldelsen til dagen GF, vil Hans Israelsen, Nordisk Rebalance, orientere om det diætistiske produkt, Profermin, efter opfordring fra medlemmer på flere medlemsmøder i 2015. Den 5. april er planlagt medlemsmøde om individualiseret behandling med azathioprin og purinethol.
Endvidere er arbejdes på et medlemsmøde om stomi i slutningen af maj, et medlemsmøde der sætter fokus på Facestransplantation primo september, et medlemsmøde med fokus på børn og unge med IBD primo oktober, et socialt arrangement med banko, gløgg og æbleskiver i november.
Derudover arrangeres en række medlemsmøder for unge, af CCF’s ungegruppe.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende valgt for en 2-årig periode, ved fredsvalg:
Thies Marten Wieczorek (genvalgt)
Ida Ott Simonsen (genvalgt)
Sara Ude Sørensen
Søren Mortensen

Pkt. 6 Valg af suppleanter
Følgende valgt for en 1-årig periode, ved fredsvalg:
Mette Maagaard
Pia Hougaard
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at supplere med yderligere en suppleant.

Pkt. 7 Valg af revisor
Lise B. Nielsen genvalgt.

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant
Jeanne Meerson genvalgt.

Pkt. 9 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 10 Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat
Kenneth Hoffmann forestod overrækkelsen af Kirsten Hjerrilds rejselegat, der i år er på 2000 kr. Legatet blev i år overrakt til S. T. Madsen.
Derudover ønskede ingen ordet under eventuelt.

Referent: Kenneth Hoffmann