Lokalafdeling København

Generalforsamlinger


 

 
         Dato Beretninger Referater
     
1. februar 2018 klik her klik her
2. februar 2017 klik her klik her
2. februar 2016 klik her klik her
3. februar 2015 klik her klik her
4. februar 2014 klik her klik her
6. februar 2013 klik her klik her
28. februar 2012 klik her  
 

Referat af CCF-Kbh’s generalforsamling 3/2 2016

23 medlemmer mødt frem til generalforsamlingen på Herlev Hospital

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Lise B Nielsen (LBN) blev valgt. Det konstateredes at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jævnfør vedtægterne.

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.  
Henriette Vransø, næstformand, fremlagde bestyrelsens beretning for 2015 – se bilag ”Formandsberetning”. Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev delt ud og gennemgået af Kenneth Hoffmann, idet kassereren pga. sygdom, var fraværende. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til handlingsplan for 2014.
Henriette Vransø fremlagde bestyrelsens planer/tanker for det medlemsarrangementer. Som det fremgår at indkaldelsen til dagen GF, vil Hans Israelsen, Nordisk Rebalance, orientere om det diætistiske produkt, Profermin, efter opfordring fra medlemmer på flere medlemsmøder i 2015. Den 5. april er planlagt medlemsmøde om individualiseret behandling med azathioprin og purinethol.
Endvidere er arbejdes på et medlemsmøde om stomi i slutningen af maj, et medlemsmøde der sætter fokus på Facestransplantation primo september, et medlemsmøde med fokus på børn og unge med IBD primo oktober, et socialt arrangement med banko, gløgg og æbleskiver i november.
Derudover arrangeres en række medlemsmøder for unge, af CCF’s ungegruppe.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende valgt for en 2-årig periode, ved fredsvalg:
Thies Marten Wieczorek (genvalgt)
Ida Ott Simonsen (genvalgt)
Sara Ude Sørensen
Søren Mortensen

Pkt. 6 Valg af suppleanter
Følgende valgt for en 1-årig periode, ved fredsvalg:
Mette Maagaard
Pia Hougaard
Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at supplere med yderligere en suppleant.

Pkt. 7 Valg af revisor
Lise B. Nielsen genvalgt.

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant
Jeanne Meerson genvalgt.

Pkt. 9 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 10 Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat
Kenneth Hoffmann forestod overrækkelsen af Kirsten Hjerrilds rejselegat, der i år er på 2000 kr. Legatet blev i år overrakt til S. T. Madsen.
Derudover ønskede ingen ordet under eventuelt.

Referent: Kenneth Hoffmann


Bestyrelsens beretning for 2015 v/ generalforsamlingen den 3/2 2016

Vi har 2015 gennemført 5 medlemsarrangementer, startende med Generalforsamlingen den 3. februar, hvor vi igen fik valgt en fuldtallig bestyrelse. Vi praktiserer fortsat at invitere både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til alle bestyrelsesmøder, så alle får en ide om hvad der foregår i foreningen.

Medlemsarrangementer:
Efter generalforsamlingen havde vi det første medlemsforedrag, hvor ph.d. studerende Hengameh Mirsepasi fortalte om international forskning og forskning på Statens Serum Institut, der viser, at tilstedeværelse af colibakterier i tarmen har indflydelse på opblussen hos Crohn og colitispatienter

16. februar havde vi besøg af Psykolog Karen Keinicke, der holdt foredrag ”Om at leve med en kronisk sygdom". Et tilløbsstykke med 110 deltagere, der bestemt fik noget med hjem.

12. maj havde vi et foredrag med Læge, ph.d. Casper Steenholdt, der holdt et foredrag der specifikt handlede om: "biologisk terapi/behandling med TNF hæmmere og med fokus på individualiseret behandling". Igen havde vi ca. 110 deltagere, det var tilhørere til et fængslende foredrag.

18. maj var vi blevet involveret i Ladywalk, som CCF i 2015, var så heldige at få lov at være en del af. Ca. 8000 kvinder fra forskellige motions- og patientforeningen gik 8 eller 12 km. CCF fik del i overskuddet af dette fremragende arrangement. 200.000 kr. blev det til, til arbejdet i CCF.

30. september havde vi et arrangement om Low FODMAP, som var placeret på privathospitalet Hamlet i Søborg. Diætist Line Lønsbo Jensen, holdt et inspirerende foredrag for de 120 tilmeldte deltagere. Og Hamlet var vært for en drikkevarer og en større frugtanretning til alle deltagere. Tak for det.

Den 11. november prøvede vi os så med et rent socialt arrangement i form af et julebanko i Valby Kulturhus. Vi synes det var en meget vellykket aften, med masser af hygge, gløgg og æbleskiver, samt godt med præmier til de 27 fremmødte. Vi blev kraftigt opfordret til at gentage arrangementet igen næste år. Det gør vi så og håber der kommer lidt flere af vores medlemmer næste gang. Det bliver det bestemt ikke mindre hyggeligt af.

Medlemsudvikling:
Medlemsudviklingen i CCF København er i 2015 steget fra 919 til 1097 medlemmer. En fremgang på ca. 13%. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Vi har i år holdt 6 bestyrelsesmøder, heraf de 3 i fm medlemsmøder.

PR:
PR aktiviteter har især været centreret omkring Ladywalk den 18. maj, hvor vi bl.a. havde investeret i læbepomader som vi uddelte på dagen, sammen med postkort og forskelligt CCF materiale. Vi opstillede en pavillon i startområdet, hvorfra vores aktiviteter udgik.
Derudover har vi haft gode respons på at dele postkort ud til lægehuse og specialist afdelinger.

Ungegruppen:
Den 21. februar holdt vi jule-påskefrokost, som 16 medlemmer deltog i. Det var en stor succes og vi var glade for at se nye ansigter. Gennem et CCF ungemedlem, blev der sørget for allergivenlig julebuffet til alle, og snakken gik lystigt.

Den 9. juni var det planlægningsmøde og erfaringsudvekling, hvor det kommende års aktiviteter blev planlagt.

Den 1. august holdt ungegruppen grillarrangement med 8 deltagere. Dette blev holdt hos et medlem af ungegruppen, da vejret var usikkert på dagen. Det blev en hyggelig aften med en masse erfaringsudveksling.

17. september holdt ungegruppen bowling i DGI byen, med tilskud fra CCF. Der var god tilslutning med 12 tilmeldte og 9 deltagende på dagen. De fleste deltagere fortsatte snakken på cafe efterfølgende.

14 december holdt ungegruppen julehygge. Op til dagen var der problemer med at skaffe et lokale, men et af vore medlemmer åbnede sit hjem, hvilket vi var meget glade for. Tilslutningen var dog ikke prangende, hvilket får os til at overveje en anden form næste år.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i år holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf et par af dem har været med ganske få deltagere dels på grund af sygdomsudbrud i bestyrelsen samt et par familieforøgelser. Her er det så vi i CCF-København er glade for den ledelsesform vi har valgt. 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 valgte suppleanter. Derved har vi de nødvendige ressourcer, til at løfte opgaverne i bestyrelsen.
Tak til alle for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København


Referat af generalforsamling 3/2 2015

32 medlemmer mødt frem til generalforsamlingen på Herlev Hospital


Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Lise B. Nielsen (LBN) bliver valgt som dirigent. LBN konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, da den er indkaldt i CCF-Magasinet der udkom 1. november 2014.

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.  
Beretningen har været udsendt forud for generalforsamlingen, hvorfor formand Henriette Vransø blot trak nogle hovedpunkter frem fra beretningen. Ingen kommentarer til beretningen. Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab blev delt ud og kort gennemgået af Kristina Junge Kunak Deckers. Fra salen undredes man over vores store egenkapital. Man mente vi skulle bruge midlerne til gavn for medlemmerne. To forklaringer. Bestyrelsens ressourcer er medvirkende, og det at vi ikke har haft så store udgifter på foredragsholdere de senere år, men bestyrelsen er i øvrigt enig i at det ikke er et mål samle penge sammen.  Der overvejes et socialt arrangement i 2015, hvor det planlægges at give tilskud. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for 2014.
Henriette fremlagde planerne for de forårets 2 kommende arrangementer. Foredrag af cand psyk aut. Karen Keinicke om ”at leve med en kronisk sygdom” den 16. februar og læge ph.d. Casper Stenholdts oplæg om biologisk terapi/behandling med TNF hæmmere med fokus på individualiseret behandling den 12. maj. Ungegruppens mange arrangementer blev også berørt. Medlemmerne er velkommen til at komme med ideer til foredrag og andre arrangementer, til afvikling i efteråret 2015.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende kandidater er opstillet:
Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år, samt 2 medlemmer for 1 år.
Henriette Vransø (villig til genvalg). – blev valgt for 2 år
Kenneth Hoffmann (villig til genvalg) – blev valgt for 2 år
Mikkel Kjelkvist Calum havde meddelt sit kandidatur. – blev valgt for 2 år
Ida Simonsen havde meddelt sit kandidatur. – blev valgt for 1 år
Merethe Søe Jensen havde meddelt sit kandidatur. – blev valgt for 1 år

Pkt. 6 Valg af suppleanter
Følgende kandidater meddelte deres kandidatur.
Lene Romer Halby, Sara Ude Sørensen og Jeppe Ipsen stillede sig til rådighed, og blev alle valgt.
Alle suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
På det konstituerende bestyrelsesmøde aftales hvordan suppleanterne prioriteres.

Pkt. 7 Valg af revisor
Den nuværende revisor Lise B. Nielsen var villig til genvalg, og blev enstemmigt valgt. Lise B. Nielsen stiller sig til rådighed som revisor – og bliver enstemmigt valgt.

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant
Den nuværende revisorsuppleant Jeanne Meerson var villig til genvalg, og blev enstemmigt valgt.
 
Pkt. 9 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 10 Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat
I 2014 fik CCF KBH to ansøgninger til Kristen Hjerrilds rejselegat. Rejselegatet på 2000 kr. bliver uddelt til to medlemmer. Hvert medlem får 1000 kr. Legatmodtagere er Simon Nebelung og Lise Schorlemmer Frederiksen. Begge bliver kontaktet af kasserer Kristina Junge Kunak Deckers kort tid efter generalforsamlingen.

Referent: Kenneth Hoffmann
 


 

Bestyrelsens beretning for 2014 v/ generalforsamlingen 3/2 2015

Ved generalforsamlingen den 4.2.2014 fik vi, ud over 7 bestyrelsesposter, valgt 3 suppleanter. Alle har været inviteret til alle bestyrelsesmøder, og dermed taget del i det daglige arbejde i foreningen. Om netop det har været årsagen til et rigtig godt år i CCF’s lokalafdeling København skal vi lade være usagt, men det er en kendsgerning at pilen på mange områder peger opad i vores lokalafdeling.

Medlemsarrangementer
Ud over generalforsamlingen inviterede vi i 2014 til 4 medlemsmøder.
Vi indledte året med et møde med erfaringsudveksling på programmet. Her var 17 fremmødt frem. Vi havde en god dialog blandt de fremmødte, men overvejer om flere kunne have glæde af disse møder, hvis konceptet ændres. Vi overvejer pt på hvilken måde.
Den 2. april havde vi et velbesøgt møde (106 fremmødte) til et medicinsk foredrag med overlæge Ida Vind.
18. september igen et velbesøgt arrangement (242 tilmeldte) til et dobbeltforedrag om IBS og FODMAP med Professor Pia Munkholm og diætist Lisbeth Jensen.
Senest den 12. november havde vi inviteret til et kirurgisk foredrag med overlæge Claus Buhl Nielsen, hvor vi på forhånd havde vurderet et det ”smalle” emne nok ville have en mere begrænset interesse i medlemsskaren. Vi blev dog noget overrasket med 84 fremmødte til dette spændende foredrag.
Fælles for de 3 foredrag vil vi fremhæve de 4 foredragsholderes fornemmelse for at ramme tilhørerne med deres indsigt på hver deres fagområde. Vi har efter alle 3 foredrag fået mange positive tilbagemeldinger. Stor tak til de 4 foredragsholdere, der har stillet sig gratis til rådighed for CCF.

Unge i CCF København
Ungegruppen har heller ikke ligget på den lade side, med 4 arrangementer i 2014. En jule/påskefrokost i april – et fællesmøde med planlægning på programmet i juni – et grillarrangement i juli – og et møde med erfaringsudveksling i november. Der er efterhånden kommet fin struktur på dette arbejde. Det skal nævnes at vi i år har fået fremstillet en ungefolder, der fortæller om arbejdet i CCF’s i ungegruppe i København. Denne som resultat af en ihærdig indsats i ungegruppen.
Den vil blive uddelt til interesserede unge ved enhver lejlighed, hvor unge med Crohn og colitis ulcerosa samles. Vi håber også at få lov til at placere den på hospitaler med ambulatorier hvor unge med IBD og IBS har deres gang lejlighedsvis.
Ungeafdelingen har etableret en lukket gruppe på Facebook, hvor man som CCF medlem kan melde sig til, og der få yderligere informationer om arrangementer for unge. Søg på ”CCF Ungegruppe i København”. 
 
PR i CCF København
I forsøget på at sætte yderligere fokus på CCF’s arbejde på landsplan såvel som lokalt, er det på en landsgeneralforsamling besluttet at tildele lokalafdelinger i CCF et PR-tilskud på 10 kr. pr medlem i en 3-årig periode. Beløbet skal selvsagt gå til PR-initiativer på den ene eller anden måde. Vi har til brug for PR-initiativer i 2013 afholdt ovennævnte åbne medlemsarrangement 28.11.2013, ligesom vi har indkøbt en række bøger ”sæt fokus på” som vi vil tilbyde medlemmer/pårørende ved vores kommende arrangementer til en særdeles favorabel pris på 25 kr., hvorved der spares 55 kr. Den kommende bestyrelse skal bl.a. arbejde med udvikling / realisering af andre PR-initiativer.

Medlemsudvikling
Medlemstallet (personlige-, familie- og erhvervsmedlemsskaber) er i 2013 steget fra 799 til 919 medlemmer. En stigning på ca. 15%. Tager vi det samlede medlemstal, hvori indgår støttemedlemmer, gratis medlemskaber (hospitalsafd., apoteker, lægemiddelvirksomheder etc.) er stigningen på ca. 12,5% til i alt 1101 medlemmer.
Det er vi i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med. Den udvikling giver energi til det fremtidige arbejde med at arrangere medlemsmøder for vore medlemmer, der dermed kan beriges med ønsket viden inden for de forskellige områder.
Vi er meget interesseret i at få yderligere input fra vore medlemmer med ønsker om arrangementer, både på generalforsamlingen, men også gerne efterfølgende på mail til lokalafdelingens mailadresse: ccf.kbh@gmail.com

Afslutning
Det var ordene i bestyrelsen beretning, der vil være til debat/behandling på generalforsamlingen på Herlev Hospital tirsdag den 4. februar kl. 19:00. Vel mødt.

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København


Referat af generalforsamling 4/2 2014

17 medlemmer mødt frem til generalforsamlingen på Herlev Hospital

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Jeanne Meerson (JM) bliver valgt som dirigent. JM konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.
Indledningsvis foreslår dirigenten at pkt. 9 ”Indkomne forslag” fremrykkes på dagsordenen og behandles efter pkt. 4. på dagsordenen. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode. 
Kenneth Hoffmann (KH) fremlægger bestyrelsens beretning for perioden 2013 – se bilag ”Formandsberetning”. Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab bliver delt ud og gennemgået af KH. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for 2014.
KH fremlægger planer om arrangementer, som blev planlagt af bestyrelsen ved dens sidste møde. CCF København regner med at holde 4 til 5 arrangementer i 2014, bl.a. ERFA-møder, et foredrag om FODMAP diæten med professor, overlæge Pia Munkholm og diætist Lisbeth Jensen, et kirurg-foredrag (evt. kikkert-op) og evt. et arrangement i anledning af CCF’s 25 års jubilæum. Derudover overvejes et medlemsarrangement med fokus på det diætistiske præparat ”Profermin”. Bestyrelsen har dog endnu ikke besluttet dette foredrag. Andre medlemsarrangementer kan komme på tale, når den nyvalgte bestyrelse træder sammen.
Ungegruppen foresætter med samme store entusiasme, som den har vist i 2013. Det er planer om 4 til 5 ungemøder, både sociale og informative/faglige. Der er stadig stor fokus på at få tag i flere af vore unge medlemmer, hvilket primært vil ske via Facebook og på CCF’s ungekolonier/ungemøder.

Pkt. 9 Indkomne forslag. (fremrykket)
KH fremlægger forslag fra bestyrelsen om ”at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer, med virkning 4/2-2014, således at der på generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år”. Forslaget bakkes op af alle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende kandidater er opstillet:
Thies Marten Wieczorek (villig til genvalg)
Charlotte L. Nielsen (villig til genvalg)
Rikke Nielsen (villig til genvalg)
Kristina Kunak Kristiansen
Henriette Vransø
Ida Simonsen
Efter en kort runde med motivationstaler igangsatte dirigenten en skriftlig afstemning.
Resultatet blev at Thies Marten Wieczorek, Charlotte L. Nielsen, Rikke Nielsen og Kristina Kunak Kristiansen blev valgt for 2 år. Henriette Vransø blev valgt for 1 år.

Pkt. 6 Valg af suppleanter
Følgende kandidater meddelte deres kandidatur.
Aage Lind, Ida Simonsen og Mikkel Kjelkvist Callum.
De blev alle valgt uden afstemning. Alle suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
På det konstituerende bestyrelsesmøde aftales at suppleanterne prioriteres.

Pkt. 7 Valg af revisor
Vores revisor gennem mange år, Palle Heise, har valgt at stoppe efter mange år på posten.
Lise B. Nielsen stiller sig til rådighed som revisor – og bliver enstemmigt valgt.

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant
Den nuværende revisorsuppleant Jeanne Meerson er villig til genvalg. Hun vælges enstemmigt.

Pkt. 10 Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat
I 2013 fik CCF KBH fem ansøgninger til Kristen Hjerrilds rejselegat. Rejselegatet på 2000 kr. bliver uddelt til to medlemmer. Hvert medlem får 1000 kr. Legatmodtagere er Christian Brorsen og Signe Grønbech Petersen. Begge bliver kontaktet af kasserer Kenneth Hoffmann, kort tid efter generalforsamlingen.

Referent: Thies Marten Wieczorek


Bestyrelsens beretning for 2013 v/ generalforsamlingen 4/2-2014

Ved generalforsamlingen den 6.2.2013 fik vi, ud over 5 bestyrelsesposter, valgt 4 suppleanter. Alle har været inviteret til alle bestyrelsesmøder, og dermed taget del i det daglige arbejde i foreningen. Om netop det har været årsagen til et rigtig godt år i CCF’s lokalafdeling København skal vi lade være usagt, men det er en kendsgerning at pilen på mange områder peger opad i vores lokalafdeling.

Medlemsarrangementer
Vi har i 2013 afviklet 6 medlemsarrangementer – ikke set før, så vidt vi ved:
Medlemsmøde ifm. generalforsamling den 6.2.2013 med Læge PhD Johan Burish med 38 deltagere.
Medlemsmøde 17.4.2013 med læge Magarita Elkjær, om biologiske lægemidler. 130 deltagere.
Medlemsmøde 15.5.2013 med Psykolog Agnete Hvidberg, om sexualitet med cc / stomi. 32 deltagere.
Medlemsmøde 28.8.2013. ERFA-møde med iværksætter Jesper Norbøll som oplægsholder og med 26 deltagere.
Medlemsmøde 9.10.2013 med overlæge Anders Pærregaard og læge Katrine Carlsen fra børneafdelingen på Hvidovre, om børn med cc samt den igangværende udvikling / implementering af elektronisk kontakt mellem patient og hospital. 92 deltagere.
Åbent møde 28.11.2013 for især ikke medlemmer, med Læge PhD Johan Burish om irritabel tyktarm (IBS) med 153 deltagere. Et ”PR-arrangement” kan vi kalde det, hvor vi forsøgte at nå personer der tilhører den nye medlemsgruppe i CCF, nemlig dem med irritabel tyktarm (IBS). 153 deltagere.
Som det ses, har fremmødet samlet været stort – i alt 461 deltagere.

Unge i CCF København
Endvidere har vi fået gang i en ungeafdeling i CCF København, der har haft 5 arrangementer i 2013.
Et såkaldt stiftende møde 28.2.2013, hvor det besluttedes af kommende unge-arrangementer skal have stort fokus på det sociale, men også på erfaringsudveksling.
En påskefrokost blev afholdt 12.4.2013 i privat regi.
Et grillarrangement blev afholdt på Strandparken på Amager den 26.7.2013.
Et møde med oplæg v/ Jesper Norbøll og efterfølgende erfaringsudveksling den 25.9.2013.
Et julemøde/frokost den 2.11.2013.
Ungeafdelingen bl.a. har brugt energi på at finde et sted at kunne mødes. Det er blevet til af CCF lokalafdeling København har meldt sig ind i Københavns kommunes Frivilligcenter på Tagensvej 70, hvilket giver os mulighed for at bruge lokaliteterne til ungemøde for 200 kr. pr år.
Ungeafdelingen har etableret en lukket gruppe på Facebook, hvor man som CCF medlem kan melde sig til. Søg på ”CCF Ungegruppe i København”.

PR i CCF København
I forsøget på at få sat fokus på CCF’s arbejde på landsplan såvel som lokalt, er det på en landsgeneralforsamling besluttet at tildele lokalafdelinger i CCF et PR-tilskud på 10 kr. pr medlem i en 3-årig periode. Beløbet skal selvsagt gå til PR-initiativer på den ene eller anden måde. Vi har til brug for PR-initiativer i 2013 afholdt ovennævnte åbne medlemsarrangement 28.11.2013, ligesom vi har indkøbt en række bøger ”sæt fokus på” som vi vil tilbyde medlemmer/pårørende ved vores kommende arrangementer til en særdeles favorabel pris på 25 kr., hvorved der spares 55 kr.
Den kommende bestyrelse skal bl.a. arbejde med udvikling / realisering af andre PR-initiativer.

Medlemsudvikling
Medlemstallet (personlige-, familie- og erhvervsmedlemsskaber) er i 2013 steget fra 799 til 919 medlemmer. En stigning på ca. 15%. Tager vi det samlede medlemstal, hvori indgår støttemedlemmer, gratis medlemskaber (hospitalsafd., apoteker, lægemiddelvirksomheder etc.) er stigningen på ca. 12,5% til i alt 1101 medlemmer.
Det er vi i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med. Den udvikling giver energi til det fremtidige arbejde med at arrangere medlemsmøder for vore medlemmer, kan beriges med ønsket viden inden for de forskellige områder.

Afslutning
Det var ordene i bestyrelsen beretning, der vil være til debat på generalforsamlingen på Herlev Hospital tirsdag den 4. februar kl. 19:00. Vel mødt.

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København


Referat af generalforsamling 6/2 2013


Jeanne Meerson, tidligere HB medlem og mangeårigt medlem i lokalafdelingen valgt til dirigent.

Om beretning.
Charlotte Nielsen, næstformand, aflagde bestyrelsens beretning idet Thies Wieczorek, formand, havde mistes stemmen.
Bestyrelsen udtrykte glæde over at det på generalforsamlingen i 2012 var lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse, samt 2 suppleanter. At bestyrelsen så også har været velfungerende, giver selvfølgelig energi til arbejdet i CCF til gavn for medlemmerne.

I 2012 blev afviklet 4 medlemsarrangementer. Det første var et socialt arrangement, hvor 8 medlemmer havde en hyggelig aften på minigolfbanen med efterfølgende middag. De næste 3 medlemsmøder var til gengæld velbesøgte.

Det første fandt sted i forbindelse med generalforsamlingen den 6/2, hvor overlægerne Ole Østergård og Claus Rønsholdt, begge Herlev Hospital, igen stilede sig til rådighed, og fortalte om den seneste forskning inden for vore sygdomsområder. Der altid stor interesse for denne slags arrangementer, hvilket den store spørgelyst blandt de 52 fremmødte også vidnede om.

24/4 havde vi besøg af diætist Lisbeth Jensen, Herlev Hospital, hvor hun bl.a fortalte om hvad vi skal have mere af, hvad vi skal undgå, og hvor vi skal tænke os rigtig godt om. Alt sammen med bagrund i den viden der findes på området i forhold til os med colitis og Crohn. Det var overvældende at 108 medlemmer var mødt op til dette interessante foredrag.
Vi benyttede os her af lejligheden til skriftligt at spørge medlemmerne om hvilket indhold medlemmerne især ønsker på vore medlemsmøder. Det har bestyrelsen taget bestik af i tilrettelæggelsen af fremtidige arrangementer.

Allerede den 3. oktober inviterede vi derfor til et ERFA-møde, hvor det var lykkedes at få en af CCF’s ambassadører, Mia Jexen, til at fortælle om det at leve med colitis, og samtidig passe et job som skuespillerinde. Efterfølgende satte de fremmødte 55 medlemmer sig i mindre grupper, hvor der blev udvekslet erfaringer og givet masser af gode råd. Et vellykket arrangement, som vi forsøger at gentage her i 2013.

Endvidere har lokalafdelingen v/ Lise B. Nielsen været repræsenteret på Hvidovre Hospitals børnedag, og sammen med Kenneth Hoffmann holdt foredrag på Hvidovre Hospitals IBD skole.
Regnskabet blev fremlagt af Kenneth Hoffmann med et særdeles tilfredsstilende resultat.
Beretningen blev estemmigt godkendt.

Om handlingsplan
Handlingsplanen for det kommende år blev fremlagt af Kenneth Hoffmann. Enkelte arrangementer er allerede tilrettelagt, heraf de 2 foredrag forud for generalforsamlingen, hvor læge Johan Burish på inspirerende vis dels fortalte om sin deltagelse i et fælles europæisk projekt om udvikling af CC i Europa, og dels om den fremtidige brug af telemedicin, hvor der arbejdes på at give mere kvalitet i kontakten mellem behandler og patient. 2 meget spændende foredrag.

Det næste arrangement finder sted den 17. april på Herlev hospital med læge Magarita Elkjær, der vil fortælle om behandling med biologiske lægemidler.

Næste arrangement er den 15. maj, hvor temaet for medlemsmødet er det lettere tabuiserede område ”hvad kan man stille op med sex og det at leve med en kronisk tarmlidelse, herunder at også at skulle leve med stomi”. Psykolog Agnete Hvidberg vil hjælpe os gennem denne problemstilling på medlemsmødet.

Der bliver yderligere 3 medlemsmøder i efteråret 2013. De vil blive annonceret i CCF-bladet, samt på foreningens hjemmeside.

Om valg
Så til den ”alvorligere” del af generalforsamlingen, valg.
Valg til bestyrelsen: Kenneth Hoffmann og Rune Friis-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Valg af Suppleanter: Aage Lind og Jeppe Ipsen genopstillede.  Kristina Kunak Kristiansen og Henriette Vransø stillede sig også til rådighed. Generalforsamlingen besluttede, at alle 4 får status som suppleanter. Bestyrelse og generalforsamling udtrykte glæde over at så mange vil gøre en indsats i vores vigtige arbejde.
Valg af revisorer: Palle Heise blev genvalgt og Jeanne Meerson blev valgt som revisorsuppleant.
Sluttelig meddelte bestyrelsen, at der i år tildeles 2000,- til legatmodtageren af Kirsten Hjerrilds rejselegat. Legatmodtageren var ikke til stede på generalforsamlingen, men har fået besked og vil få tilsendt rejselegatet.

Om ungegruppe 
Lokalafdelingen har nu fået en ungegruppe, der havde deres første møde den 28. februar, med syv deltagere. Referat af mødet ses på hjemmesiden http://ccf.dk/lokalafdelinger/koebenhavn/unge.
Ungegruppen har oprettet deres egen lukkede facebookgruppe "CCF Unge København". Man bliver lukket ind i gruppen hvis man er medlem af CCF og bor i lokalafdelingens område. 

Referent: Kenneth Hoffmann


Bestyrelsens beretning for 2012 v/ generalforsamlingen 6/2-2013


Ved generalforsamling afholdt den 28.2.2012 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse samt to suppleanter og en revisorsuppleant. Efter generalforsamling fortalte medicinsk overlæge Ole Østergaard og kirurgisk overlæge Claus Rønholt, begge Herlev Hospital, om de nyeste erkendelser inden for sygdomsområder. På samme forsamling blev det uddelt et spørgeskema for at få et overblik over hvilke arrangementer medlemmer ville være interesseret i at deltage i.

Ved generalforsamlingen sidste år, blev bestyrelsen igen fuldtallig. Vi fik endda valgt 2 suppleanter og en revisorsuppleant. Det var meget tilfredsstillende. Bestyrelsen besluttede at suppleanter inviteres til bestyrelsesmøderne, hvilket de har taget fint imod. Tak for det.

Arrangementer:
Det første arrangement var som nogen vil huske, med Ole Østergård og Claus Rønholdt, begge overlæger her på Herlev Hospital. De fortalte om den nyeste forskning i vore sygdomme.
Den 24/4 holdt vi vores 2. arrangement med diætist Lisbeth Jensen. Efter bestyrelsens mening et rigtig vellykket medlemsmøde med fremmøde af 108 medlemmer og pårørende.

På dette møde forsøgte vi os med en lille spørgeskemaundersøgelse, for at få en fornemmelse af hvilke type medlemsarrangementer der har størst interesse blandt vore medlemmer.
Det var helt tydeligt, at information om vore sygdomme står højt på listen, hvilket ikke var overraskende.

Derudover var der et ønske om medlemsmøder med erfaringsudveksling mellem CCF’s medlemmer. Det tog vi konsekvensen af idet vi i begyndelsen af oktober holdt et medlemsmøde med dette tema. Her mødte ca. 60 medlemmer frem.
En af foreningens ambassadører, skuespiller Mia Jexen, indledte mødet med en fortælling om sit sygdomsforløb, hvorefter vi sad i grupper og udvekslede erfaringer. Vi fik efterfølgende mange positive tilbagemeldinger på denne aften.

Andre aktiviteter:
Bestyrelsen har 2 gange det seneste år været inviteret til at fortælle om Colitis-Crohn Foreningen på Hvidovre Hospital.  Den ene gang var det som afslutning på deres IBD-skole, som er en slags kursusforløb for ny diagnosticerede patienter. Det andet var i forbindelse med deres årlige børnedag, hvor man inviterer forældre og større børn til en informationsaften, med et meget bredt tilbud om indhold, så gæsterne får mulighed for selv at kan vælge, hvad de ønsker at lade sig informere om. Læger, sygeplejesker, socialrådgiver, psykolog og altså CCF har forskellige tilbud. Et rigtig godt initiativ fra Hvidovre Hospitals side som vi selvfølgelig bakker op om. Vores tidligere bestyrelsesmedlem Lise Lindeskov og Kenneth Hoffmann har repræsenteret CCF.
I slutning af 2012 var der i alt 981 medlemmer inkl. støtte- og erhvervsmedlemmer i Københavnsområdet. Bestyrelsen er rigtig glad for at så mange medlemmer har afleveret sin mailadresse til foreningen, så vi dels kan spare en masse penge på porto, og ikke mindst slippe for en manuel trykning og pakning af invitationer i kuverter med efterfølgende påsættelse af adresselabels mv. Vi vil gerne opfordre endnu flere medlemmer om at oplyse sin mailadresse til foreningen.

Det var ordene. Til slut stor tak for samarbejdet i bestyrelsen.