Lokalafdeling Midtjylland


Tidligere arrangementer


CCF Midtjylland afholder jævnligt forskellige arrangementer for medlemmerne. Herunder kan du se lidt informationer om nogle af vores tidligere arrangementer, både sociale og informative.
 Referat af ordinær generalforsamling i CCF lokalafdeling Midtjylland den 24. januar 2024
 
Generalforsamlingen afholdtes onsdag d. 24. januar kl. 19:00 i De Frivilliges Hus lokaler, Lille Sankt Hansgade 7-9, 8800 Viborg.
 
De eneste fremmødte var Eva (kasserer) og Lena (revisor). Der var afbud fra Marianne (formand) og Mette (sekretær) pga. sygdom og arbejde, og da ingen andre medlemmer var fremmødt, gennemgik vi dagsordenen med følgende bemærkninger:
 

 1. Valg af dirigent
Lena blev valgt til posten og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
 1. Bestyrelsens beretning for 2023: (godkendt uden bemærkninger)
Vi har tidligere fået lov til af hovedforeningen at være på lavt blus – altså ikke være underlagt reglerne omkring x antal bestyrelsesmøder osv.
Vi laver 1-2 arrangementer årligt.
 
Vi har haft 3 arrangementer for vores medlemmer i 2023.
I april mødtes vi til meditation og yoga event hos Body & Mind Studio i Viborg.
I oktober havde vi medlemsmøde med medicinsk overlæge Anders Neumann fra Viborg sygehus.
I november havde vi julehygge og bankospil, som er blevet en tradition i vores forening.
 
Vi har afholdt ét fysisk bestyrelsesmøde i 2023.
Vores aftaler er i øvrigt lavet via mail.
 
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 
 1. Handlingsplan for 2024:
Søndag den 25. februar 2024 har vi inviteret til saunagus og isbad event. Alle pladserne er taget, og der er venteliste. Julebanko skal helt sikkert gentages. Idéer til arrangementer modtages gerne.
 
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – På valg er: Eva Christensen (genvalgt)
Marianne Aaris Andersen (genvalgt)
 
 1. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen – På valg er:            Ingen
 
 1. Valg af revisor – På valg er: Lena Andersen (genvalgt)
 
 1. Valg af revisorsuppleant – På valg er:                                Ingen
 
 1. Indkomne forslag (skal være i hænde senest den 17. januar 2024)
Ingen forslag modtaget.
 
 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger, udover at vi godt kunne ønske et større fremmøde af medlemmer til generalforsamlingen.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og sagde tak for i aften.
 
Referent: Eva Christensen
Viborg, 24. januar 2024


Generalforsamling 2018
 
Colitis / Crohn Midtjylland
 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 21. februar 2018 på Sundhedscentret i Viborg
Til generalforsamlingen deltog Ove Kokholm, Marianne Aaris Andersen, Kamilla Toksvig, Mette Skovgaard og Karin Villemand.
 
 • Marianne startede med at byde velkommen.
 
 • Mette blev valgt som dirigent.
 
 
 • Marianne gennemgik hvilke arrangementer der var afholdt i 2017 - der var ingen tilføjelser og den blev godkendt.
 
 • Ove gennemgik regnskabet for 2017 og det så rigtig fint ud – regnskabet blev godkendt.
 
 
 • Handlingsplanen for 2018:
           Der blev diskuteret hvilke tiltag af arrangementer der kunne laves i 2018.
           Vi er i fuld gang med at arrangere et medlemsmøde med Medicinsk overlæge             Mette Esbjerg fra Viborg regionshospital.
           Der arbejdes også videre med et medlemsmøde i efteråret med en kirurg                     sam en medlemshyggeaften, hvor vi skal bowle.
 
 • På valg var Marianne Aaris Andersen, Ove Kokholm samt Karin Villemand – Marianne og Karin ville godt fortsætte i foreningen, hvis der fortsat var opbakning til, at det blev på samme niveau som nu – og det var der. Ove Kokholm ønskede ikke genvalg. Eva Christensen ville gerne vælges, men kunne ikke deltage i generalforsamlingen. Alle tre blev valgt.
 
 • Lena Andersen blev valgt som revisor.
 
 
Referent
Marianne Aaris Andersen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2017

 
Generalforsamlingen blev afholdt den 31. januar på Sundhedscentret i Viborg

Til generalforsamlingen deltog Ove Kokholm, Marianne Aaris, Kamilla Toksvig, Mette Skovgaard. Karin meldte afbus pga indlæggelse og vort medlem Anna Christiansen meldte ligeledes afbud pga sygdom.
 
Marianne startede med at byde velkommen.

Marianne blev valgt som dirigent.

Marianne gennemgik hvilke arrangementer der var afholdt i 2016 - der var ingen tilføjelser og den blev godkendt.

Ove gennemgik regnskabet for 2016 og det så rigtig fint ud – regnskabet blev godkendt.

Handlingsplanen for 2017:
Der blev diskuteret hvilke tiltag af arrangementer der kunne laves i 2017.
Vi satser på, at der bliver lavet et foredrag med Mette Esbjerg fra Viborg sygehus i samarbejde med Gigtforeningen.

Derud over blev der foreslået en hyggeaften for medlemmerne, hvor man kan erfarings udveksne med hinanden. Karin eller Marianne tager kontakt til Louise Bak Refshauge og høre hende, om hun vil komme til en hyggeaften og fortælle om hendes sygdomsforløb og behandling med medicinsk canabis.
 
På valg var Mette Jensen og Kamilla Toksvig – begge ville godt fortsætte i foreningen, hvis der fortsat var opbakning til, at det blev på samme niveau som nu – og det var der.

Eva Christensen blev valgt som revisor (genvalg)
Ingen revisor suppleanter.
 
Referent
Marianne Aaris Andersen

12. juni 2012
Vi indbyder hermed alle medlemmer til hyggeligt samvær – denne gang med Bowling.

Der udskænkes en gratis genstand under bowlingen.

Tag gerne venner, familie, pårørende og interesserede med.
• Sted: Bowl´n´ Fun, Tingvej 7, 8800 Viborg
• Tid: tirsdag den 12. juni kl. 19.00
• Pris: Gratis
• Tilmeldning: Senest lørdag den 8. juni til Peter Aagaard på telefon 2887 9517.
Hent invitationen her


Tirsdag d. 3. februar 2010 afholdt vi vores årlige generalforsamling i CCF Viborg-Skive.

Der var rigtig pænt fremmøde, og vi fik endnu engang valgt fuld bestyrelse.

Eva Christensen, vores mangeårige kasserer, ønskede ikke genvalg. I stedet faldt valget på Ove Kokholm.

Else Rasmussen, revisor gennem rigtig mange år, ønskede heller ikke genvalg.

Eva Christensen blev valgt som revisor.

Bestyrelsen vil gerne takke dem begge for et godt stykke arbejde gennem mange år.. 

Referat fra medlemsmøde (lokalafdeling Viborg – Skive)
 

”De Frivilliges hus” d. 22. oktober 2009
Foredrag med medicinsk overlæge Lars Winter-Jensen

Lars indledte med at præsentere sig selv og fortalte om sin egen rolle som mediciner på mave/tarm ambulatorium, som er en del af Medicinsk afdeling på Regionshospital Viborg.

Han fortalte, at der er kommet endnu en overlæge i mave/tarm ambulatorium. Den nye overlæge hedder Tage Fonslet. Han fortalte endvidere, at overlæge Birgitte Hertz fra børneafdelingen tager sig af børn med colitis/crohn.

Lars fortalte om to nye sygdomme som er relateret til Colitis/Crohn. Han forklarede hvordan Collagen colitis og lymphocylic colitis ser ud under et mikroskop. Han orienterede om at sygdommene er hyppigere ved kvinder end ved mænd. Antallet af patienter med Collagen og lymphocylic colitis er stigende. De største symptomer ved de nye sygdomme er meget hyppige afføringer.

Man har fundet ud af, at mad, smertestillende medicin og gallesyre spiller en rolle i forhold til at få sygdommene, men man ved endnu ikke hvordan.

Lars kom endvidere ind omkring livskvalitet – at livskvaliteten mindskes pga. meget hyppige toiletbesøg og mavesmerter.

Entocord bruges til behandling af sygdommene. De fjerner ofte symptomerne, men efter et ophold i medicinen, opblusser sygdommen igen.

Diagnostiske kriterier for Colitis Ulcerosa og Morbus Crohn.

Lars præsenterede billeder af tarm med sygdommen og en rask tarm. Han fortalte at symptomerne på Crohn kan sidde i øjne, led (knæ og lignende), mund og hud.

Sygdommen bliver oftest konstateret ved unge mellem 15 og 18 år. Man har fundet ud af at det er noget genetisk, noget fra omgivelserne, noget i tarmen. En kombination man endnu ikke ved ret meget om.

Børn af patienter med Crohn har en faktor 10 for at få sygdommen, mens faktoren for patienter med Colitis Ulcerosa har en faktor 4 i forhold til arvelighed.

Det har vist sig at rygning har en stor negativ virkning med patienter med Crohn, men omvendt en positiv virkning på patienter med Colitis Ulcerosa.

Lars gav flere konkrete eksempler på hvor svært det er at diagnosticere en patient, samt hvor svært det kan være at finde frem til den rigtige behandling. Dette skyldes at sygdommene er ens rent overordnet ved patienterne, men også meget individuelle i detaljer.

Operation:
På Esbjerg sygehus kan man på nuværende tidspunkt lave en J-pouch via en kikkert operation. På Århus sygehus kan man lave en J-pouch over to gange i stedet for 3 gange.

Lars forklarede ud fra et søjlediagram, hvilke medicinske behandlinger der er mest anvendte. Øverst og mindst brugt behandling er remikade. Der findes 3 former for remikade. I Viborg bruger man den for for remikade som sprøjtes direkte i kroppen.

Der blev afsluttet med spørgsmål fra deltagerne


31. oktober 2007
Medlemsmøde med Kirurg Anders Tøttrup fra Aarhus Universitets Hospital. Det foregik i De Frivilliges Hus, Viborg.