Socialrådgiver > Børn og Unge > Tabt arbejdsfortjeneste


Yderligere forudsætning for, at du kan modtage tabt arbejdsfortjeneste fra din kommune er:
 • at den forælder, der modtager hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste, reelt ophører med at arbejde i de timer, der dækker den tabte arbejdsfortjeneste
 • at der er tale om en indtægtsnedgang

Hvornår gives tabt arbejdsfortjeneste?
 • Når et barn har behov for pleje og overvågning, er fysisk svagt, har sygdomsanfald, smerter, eller nedsat immunforsvar og større sygdomsrisiko.
 • Et barn, der skal have mange behandlinger, undersøgelse og kontroller. Det skal være over 3 behandlinger m.v., før der kan gives tabt arbejdsfortjeneste.
 • Der er brug for pleje og rekreation efter en operation.
 • Hvis barnet er indlagt, og der er behov for at begge forældre er til stede. Man kan i denne situation give tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig.
 • Hvis barnet ikke kan komme i skole pga. sygdom.
 • Hvis der er praktiske ting i hjemmet, som ikke kan gøres, fordi barnet kræver fuld opmærksomhed.

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen, et par dage i ugen eller 37 timer om ugen. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.249 kr. om måneden (2020). Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid.
 • Ferietillæg af sidste års bruttoydelse 1,0%.
 • Der betales almindelig skat, ATP, arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag max 10 %. Eget bidrag til pensionsopsparing medregnes ikke jfr. Ankestyrelsens afgørelse.
 • Der fratrækkes sparede udgifter i forbindelse med ophør af arbejde, f.eks. daginstitution, transport dog ikke kontingent til fagforening og A-kasse.
 • Ophørstillæg af sidste års bruttoydelse 12,5 % udbetales når perioden med tabt arbejdsfortjeneste er afsluttet.
 • For selvstændige beregnes ydelsen ud fra regnskaberne eller prisen for, hvad en medhjælper koster, dog kun til loftet på tabt arbejdsfortjeneste.
  • Modtager man kontanthjælp eller dagpenge – er man som udgangspunkt ikke berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, idet der skal være tale om et indtægtstab. 
  • Hvis man ikke ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet og er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste kan hjælpen komme til at ligge på niveauet for kontanthjælp.

Opmærksomhedsområder, når du modtager tabt arbejdsfortjeneste:
 • Tabt arbejdsfortjeneste kan i særlig tilfælde ydes til begge forældre
 • Der kan ske en marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, hvis man modtager tabt arbejdsfortjeneste i mange år. Vær derfor opmærksom på revalideringsmuligheder.
 • Kursusmuligheder undervejs.
 • Reduceret indtægt giver tilsvarende reducering i opsparing til pension.
 • Kun overenskomstmæssige pensioner medregnet i indtægtsgrundlaget. Eget bidrag til pensionsordning medregnes ikke.
 • Når man ikke længere er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, er der en afviklingsperiode på 3 måneder.

Hvis du bliver ledig

I tilfælde af ledighed skal kommunen give en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter Servicelovens § 43 i op til tre måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er:
 • At du er arbejdsløshedsforsikret
 • At du ikke er berettiget til at modtaget dagpenge efter lov om Arbejdsløshedsforsikring
 • At du ikke er selvforskyldt ledig
 • At du ikke har rimelig tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde
 • At du ikke modtager andre ydelse til forsørgelse efter anden lovgivning.

Den supplerende ydelse gives uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengesats. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 % af personens arbejde i det tidligere erhverv.

Den supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

ATP-bidrag. 1/3 betales af ydelsesmodtageren. 2/3 af kommunen.

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member