Socialrådgiver > Uddannelse > Handicaptillæg og SU

Du søger handicaptillæg i minSU på www.su.dk.
Du skal medsende dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan være journaloplysninger fra et hospital eller udtalelse fra speciallæge.

Du skal være opmærksom på, at det er vigtigt, at hospital eller behandlende læge grundigt beskriver, hvilke sygdomme, symptomer og varige funktionsnedsættelser du har. Beskrivelsen af den varige funktionsnedsættelse skal give svar på, hvorfor du ikke kan have erhvervsarbejde ved siden af dit studie - heller ikke henlagt til ferie og weekender. 

Såfremt du ikke medsender lægelig dokumentation, kan du risikere enten at få afslag eller, at sagsbehandlingen bliver længere. Derfor er det vigtigt, at du sender alt med første gang. Du kan risikere, selv at skulle betale for udtalelse fra behandlende læge eller hospital. SU Styrelsen kan også bede om yderligere lægelig dokumentation. Men i den situation, er det SU Styrelsen, der betaler udgiften.
Kan du ikke selv skaffe den nødvendige dokumentation, skal du medsende information om, hvor SU Styrelsen kan indhente de lægelige oplysninger fra.

Medsend så meget dokumentation som muligt. Jo mere fyldestgørende din dokumentation er, og jo bedre den beskriver din tilstand, jo hurtigere er det for SU Styrelsen at behandle din sag.
Du kan evnetuelt medsende en lille A4 side, hvor du beskriver, hvad din funktionsnedsættelse betyder for dig. Husk at SU styrelsen ikke vurderer din ansøgning ud fra økonomiske problemstillinger.

Sagsbehandlingstiden for handicaptillæg vil være væsentlig længere end ved en almindelig SU-ansøgning. Specielt, hvis SU Styrelsen finder det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.
Når du starter på studiet vil du få din almindelig SU. Handicaplægget vil ved bevilling blive udbetalt til dig fra studiestart eller, hvis du ansøger senere fra ansøgningstidspunktet.

Du kan tidligst søge om SU og handicaptillæg tre måneder før du starter på din uddannelse.

Generelt er sagsbehandlingstiden hos SU Styrelsen lang, men det oplyses fra SU Styrelsen, at alle ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge at SU Styrelsen modtager dem. Det hjælper ikke at rykke for svar.

Handicaplægget udgør (før skat) 8.880 kr. (2020) - dertil kommer din almindelig SU.
Du kan også modtage handicaptillæg ved erhvervsuddannelser, der udgør tillægget 5.569 kr. (2020)

Du kan ikke modtage handicaptillæg, hvis du modtager revalideringsydelse fra kommunen, men selvom du modtager handicaptillæg kan du godt være omfattet af revalideringsbestemmelserne og igennem kommunen få dækket din egenbetaling på bøger m.v.. Læs mere om dette under punktet revalidering.

Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaplægget kompensere for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde en varig funktionsnedsættelse. Fribeløbet er tiltænkt studerende, der modtager legater, børnepension, renteindtægter eller i særlige tilfælde en yderes begrænset indkomst.

Du skal være opmærksom på, at begynder du at arbejde ved siden af studiet, så tager SU Styrelsen dit handicaptillæg op til en fornyet vurdering. Det betyder meget ofte, at handicaptillægget bortfalder.

SU Styrelsen kan bevilge et midlertidigt handicaptillæg. Du skal da huske, at søge om forlængelse et par måneder før dit midlertidige handicaptillæg udløber.
​Hvis du starter ny uddannelse f.eks. fra bachelor til kandidatuddanelse, skal du huske at ansøge om handicaptillæg igen.

Forsinket på grund af sygdom
Hvis du er forsinket på din videregående uddannelse på grund af sygdom, har du mulighed for at få tillæg af SU-klip og handicaptillæg.Du kan læse mere om dette på www.su.dk.
Hvis du har været syg, skal du kunne fremvise lægelig dokumentation herfor. Lægen skal ligeledes angive den periode, at du har været syg. Hvis lægen kræver betaling for attest, skal du selv betale for denne.
Du kan søge tillæg af klip i minSU på www.su.dk.

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member