Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet > Fleksjob

Fleksjob
Fleksjob kan kun tilbydes, når alle relevante tilbud og andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.
I praksis betyder ovenstående, at der skal gennemføres arbejdsprøvninger, idet man skal have en varigt nedsat erhvervsevne indenfor alle erhverv.
Undtaget fra ovenstående er situationen, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger forud for visitationen til fleksjob.

Link til den juridiske Vejledning til Fleksjob

Fleksjobreform
Der er indført en fleksjobreform, hvor det offentlige tilskud omlægges, og hvor fleksjob som udgangspunkt bliver midlertidige.
Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob for fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob.
Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen forsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.

Generelle betingelser for godkendelse til fleksjob:

  • Man skal være under pensionsalderen
  • Man må ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
  • Man skal have en varig nedsættelse af arbejdsevnen.

Fastholdelsesfleksjob og sociale kapitler
Arbejdsmarkedets parter skal bidrage til at skabe støre rummelighed på arbejdsmarkedet, herunder brug af sociale kapitler.
En person kan derfor først blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), når vedkommende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.
Kravet om 12 måneders ansættelse inden et fleksjob gælder dog ikke, hvis det er åbenbart formålsløst, fordi den ansatte fx har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig alvorlig sygdom.

Fleksjob til selvstændige
Det vil med den nye reform fortsat være muligt for selvstændige at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Når en selvstændig visiteres til fleksjob i egen virksomhed, skal der alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed. Samtidig indføres der en tilskudsmodel, hvor tilskuddet fastsættes til maksimalt 133.062 kr. (2016) pr. år. Tilskuddet nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 %.

Beregning af fleksløntilskuddet
​Fleksløntilskud kan højst udgøre 98% højeste dagpengesats.
​I 2020 svarer dette beløb til 18.701 kr. pr. måned.
​Dit fleksløntilskud og din løn kan højst udgøre et beløb, som svarer til den løn, der normalt udbetales for et job på fuld tid i den pågældende stilling.
​Din samlede lønindkomst skal indgå i beregningen. Hvis du ved siden af din løn i fleksjob har indtægter fra anden beskæftigelse, skal disse indtægter også modregnes.
Dit fleksløntilskud nedsættes med 30% af din lønindtægt, hvis din løn og dit pensionbidrag er under 14.965 kr.(2020).
​Er din lønindtægt samt pensionsbidrag over 14.965 kr. (2020) skal 55% af beløbet som overstiger14.965 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.
​På star.dk kan du lave en vejledende beregning på din månedlige indtægt i fleksjob. Du kan også lave en beregning på www.borger.dk. 

 

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member