SocialrådgiverTilskud > Merudgifter efter § 100


Servicelovens § 100
For at være omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100 skal der være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte har indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.
Ved betydelig hjælpeforanstaltninger, vurderes det bl.a. hvor meget kommunen stiller til rådighed i form af hjælpemidler og praktisk hjælp. Men det er vigtigt, at du også oplyser kommunen om den hjælp og støtte, du får fra din familie og netværk. Ofte kan det være sådan, at familie og netværk yder en stor hjælp i det daglige.
​Du kan også være omfattet af Servicelovens § 100, hvis du uden behandling af din daglige medicin vil blive akut livstruet - eller er i umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.

​Det er en betingelse at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Når kommunen skal behandle en ansøgning om dækning af merudgifter, skal borgerens funktionsevne vurderes. Til brug for denne vurdering bruger kommunen voksenudredningsmedtoden. Metoden går ud på, at sagsbehandleren sammen med borgeren beskriver borgerens livssituation, behov og barrierer i dagligdagen for derved at sikre, at der foretages en helhedsvurdering af borgeren og dennes families samlede situation. Der udarbejdes et samtaleskema og et aftaleskema for bl.a. at sikre synlighed, medinddragelse og dokumentationsgrundlag.
Voksenudredningsmetoden skal bl.a. belyse, hvorvidt du kan færdes ude og inde. Deltage i den almindelige husholdning. Rengøring, madlavning og gå på indkøb. Varetage personlig pleje. Kan du benytte offentlige transportmidler, deltage i fritidsaktiviteter, kommunikere med andre og indgå i socialt samvær?
Herefter konkluderes det, hvorvidt der er tale om en varigt nedsat funktionsevne, om den er gennemgribende nok, og hvorledes der kan kompenseres.

Tilskuddets størrelse:
Merudgiftsydelsen bliver udmålt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter. Bagatelgrænsen på 6.540 kr.(2020) om året eller 545 kr. (2020) om måneden. Det vil sige, at du skal have merudgifter for over 6.540 kr. om året, har du ikke det, så er du ikke berettiget til merudgifter.​ Udgifter mellem 545 - 1.530 udbetales med 1.020 kr. om måneden. Udgifter 1.531 - 2.550 udbetales 2.040 kr. For udgifter over 2.551 kr. om måneden udbetales de faktiske udgifter.

Hvilke merudgifter kan man få tilskud til?
Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den langvarige lidelse. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede eller syge på samme alder og i den samme livssituation.
Der lægges vægt på, at man selv skal afholde udgifterne på linje med, hvad andre på samme alder og i samme situation har. Men man skal have dækket merudgifterne, der er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Eksempler på merudgifter kan være:
Egenbetaling til den del af medicinudgifterne, der ikke dækkes af sygesikringsloven. Diætpræparater, energidrikke og vitaminer, hvis det er lægeligt dokumenteret. Befordring, handicap rettede kurser, beklædning, udgifter til vask og hygiejne, og daglige håndsrækninger etc, listen er ikke udtømmende.
Der kan ikke ydes hjælp til behandling.

Genvurdering
Kommunen skal mindst én gang årlig genvurdere de forventede nødvendige merudgifter for det kommende år. Hvis der opstår uventede og høje merudgifter, som forventes at være blivende, skal aftalen revideres snarest. Det samme gælder, hvis merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget.
Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Det forudsætter dog, at man allerede er berettiget til merudgiftsydelsen efter Servicelovens § 100.

Ophør
Hvis merudgifterne er mindre end oprindeligt antaget og de samlede udgifter ikke mindst overstiger 6.540 kr.(2020) årligt, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dette konstateres.
Merudgiftsydelsen bortfalder, når du bliver folkepensionist.


 Sidste nyt

13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
08/02/24
Sekretariatet har fået nye åbningstider ... 
 
29/01/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member