SocialrådgiverTilskud > Merudgifter efter § 100


Servicelovens § 100
For at være omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100 skal der være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte har indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.
Ved betydelig hjælpeforanstaltninger, vurderes det bl.a. hvor meget kommunen stiller til rådighed i form af hjælpemidler og praktisk hjælp. Men det er vigtigt, at du også oplyser kommunen om den hjælp og støtte, du får fra din familie og netværk. Ofte kan det være sådan, at familie og netværk yder en stor hjælp i det daglige.
​Du kan også være omfattet af Servicelovens § 100, hvis du uden behandling af din daglige medicin vil blive akut livstruet - eller er i umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.
​Principafgørelser fra Ankestyrelsen omhandlende Morbus Crohn se nedenfor!
​Det er en betingelse at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Når kommunen skal behandle en ansøgning om dækning af merudgifter, skal borgerens funktionsevne vurderes. Til brug for denne vurdering bruger kommunen voksenudredningsmedtoden. Metoden går ud på, at sagsbehandleren sammen med borgeren beskriver borgerens livssituation, behov og barrierer i dagligdagen for derved at sikre, at der foretages en helhedsvurdering af borgeren og dennes families samlede situation. Der udarbejdes et samtaleskema og et aftaleskema for bl.a. at sikre synlighed, medinddragelse og dokumentationsgrundlag.
Voksenudredningsmetoden skal bl.a. belyse, hvorvidt du kan færdes ude og inde. Deltage i den almindelige husholdning. Rengøring, madlavning og gå på indkøb. Varetage personlig pleje. Kan du benytte offentlige transportmidler, deltage i fritidsaktiviteter, kommunikere med andre og indgå i socialt samvær?
Herefter konkluderes det, hvorvidt der er tale om en varigt nedsat funktionsevne, om den er gennemgribende nok, og hvorledes der kan kompenseres.

Tilskuddets størrelse:
Merudgiftsydelsen bliver udmålt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter. Bagatelgrænsen på 6.408 kr.(2018) om året eller 534 kr. (2018) om måneden. Det vil sige, at du skal have merudgifter for over 6.408 kr. om året, har du ikke det, så er du ikke berettiget til merudgifter.​ Udgifter mellem 534 - 1.500 udbetales med 1.000 kr. om måneden. Udgifter 1.501 - 2.500 udbetales 2.000 kr. For udgifter over 2.501 kr. om måneden udbetales de faktiske udgifter.

Hvilke merudgifter kan man få tilskud til?
Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den langvarige lidelse. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede eller syge på samme alder og i den samme livssituation.
Der lægges vægt på, at man selv skal afholde udgifterne på linje med, hvad andre på samme alder og i samme situation har. Men man skal have dækket merudgifterne, der er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Eksempler på merudgifter kan være:
Egenbetaling til den del af medicinudgifterne, der ikke dækkes af sygesikringsloven. Diætpræparater, energidrikke og vitaminer, hvis det er lægeligt dokumenteret. Befordring, handicap rettede kurser, beklædning, udgifter til vask og hygiejne, og daglige håndsrækninger etc, listen er ikke udtømmende.
Der kan ikke ydes hjælp til behandling.

Genvurdering
Kommunen skal mindst én gang årlig genvurdere de forventede nødvendige merudgifter for det kommende år. Hvis der opstår uventede og høje merudgifter, som forventes at være blivende, skal aftalen revideres snarest. Det samme gælder, hvis merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget.
Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Det forudsætter dog, at man allerede er berettiget til merudgiftsydelsen efter Servicelovens § 100.

Ophør
Hvis merudgifterne er mindre end oprindeligt antaget og de samlede udgifter ikke mindst overstiger 6.408 kr.(2018) årligt, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dette konstateres.
Merudgiftsydelsen bortfalder, når du bliver folkepensionist.

​Principafgørelser fra Ankestyrelsen
​I principafgørelse nr. 52-12 tager Ankestyrelsen stilling til om en person med Morbus Crohn er omfattet af personkredsen til dækning af nødvendig udgifter.
​Ankestyrelsen har i vurderingen lagt vægt på  at NN lider af Morbus Crohn i svær grad. NN er alvorligt ramt af sygdommen både i tyktarmen og tyndtarmen.
​Ankestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at hvis sygdommen ikke blev behandlet med biologiske lægemidler, ville sygdommen være akut livstruende eller medføre en umiddelbar risiko for væsentligt og varigt nedsat funktionsevne.
​NN er berettiget til hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.

​I principafgørelse nr. 35-16​ har Ankestyrelsen behandlet  2 sager principielt for at belyse og præcisere personkredsspørgsmålet, når det drejer sig om personer, som lider af indgribende medicinske sygdomme, hvor sygdommene er så svære, at den medicinske behandling er nødvendig for at undgå umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsat funktionsevne. I begge situationer har personerne svær Morbus Crohn.
 I den første afgørelse anses det ikke for realistisk eller sandsynligt, at NN vil kunne klare sig uden immundræbende behandling.
Ankestyrelsen lægger vægt på, at hvis den medicinske behandling ophører, vil der med betydelig sandsynlighed opstå tarmbetændelse på ny.
En tarmbetændelse er sædvanligvis en tilstand, der progredierer over tid, så den akutte livsfare opstår i det øjeblik, der er betydelig tarmbetændelse og hvor der i sådanne situationer opstår mulighed for hul på tarmen. I en sådan tilstand vil kræve intensiv behandling med antibiotika og eventuel operation være nødvendig, og kan medføre betydelig funktionsnedsættelse.

​I den anden afgørelse ligger Ankestyrelsen vægt på, at NN aktuelt er fint medicinreguleret  for sygdommen Morbus Crohn, men ved den seneste undersøgelse, er NN betydeligt undervægtig, hvorfor NN bliver henvist til hospitalsdiætisten.
​Ankestyrelsen lægger vægt på at NN som følge af sin sygdom er stærkt undervægtig. NN kæmper dagligt for at tage på, eller som minimum at holde sin vægt. NN har svær Morbus Crohn med tyndtarm som har arvæv og forsnævring med passage på kun 2 millimeter. NN skal derfor tage sine forholdsregler, da NN ellers risikerer, at tarmen stopper helt til og dermed får tarmslyng, som er dødelig, hvis man ikke bliver opereret herfor.


 Sidste nyt

14/11/19
– mangler du overskud, så må du gå ... 
 
11/11/19
for dig med stomi eller pårørende til en med stomi ... 
 
08/11/19
Når immunsystemet er nedsat, har du højere risiko for at få influenza og lungebetændelse ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member