Socialrådgivermuligheder for hjælp til tandbehandling


Aktivloven

I Aktivlovens bestemmelser, er der mulighed for at få hjælp til tandbehandling og andre behandlinger, og hvor behandlingerne som udgangspunkt foregår i offentligt regi.

Kontanthjælpsmodtagere, studerende og andre lavindkomstområder kan være omfattet af reglerne. Det vil pensionister derimod ikke være, idet de i givet fald skal have hjælp efter reglerne om personligt tillæg i Lov om social pension.

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Kommunen skal foretage en trangsvurdering. Desværre kan det også betyde, at man ligestiller stipendier og studielån med indtægt. Det betyder i praksis, at man som studerende kan komme i den situation, at kommunen finder, at den studerende skal udnytte sine lånemuligheder i form af studielån.
Der kan ikke ydes hjælp til den del, som er dækket af private forsikringer f.eks. Sygeforsikringen Danmark.
Ved ansøgning om enkeltydelse efter Aktivloven, kan man som hovedregel
 søge udgifterne dækket, såfremt man ikke kunne forudse udgiften.

Kravet om, at behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig begrundet, vil som hovedregel være opfyldt, hvis behandlingen er lægeligt dokumenteret.
Ved tandbehandling skal kommunen påse, at der ikke foretages behandlinger, der går ud over, hvad der er nødvendigt i hvert enkelt situation. Kommunen skal desuden vurdere, om det er absolut nødvendigt at foretage en dyr og omfattende tandbehandling på et tidspunkt, hvor ansøgeren ikke selv har råd til det.

Har man som nævnt en kontanthjælpslignende ydelse kan man søge hjælp til tandbehandling, hvis man er:
18 - 24 år er egenbetaling på 600 kr. - derefter dækker kommunen resten.
Er man over 25 år, har man også en egenbetaling på 600 kr - og kommunen dækker herefter 65% af resten.
 

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member