Socialrådgiver > Mine rettigheder > Mere om rettigheder

 Kommunen har
  • Tavshedspligt, hvilket betyder, at kommunen ikke umiddelbart må videregive oplysninger om dig uden din tilladelse.
  • Notatpligt. Det vil sige, at kommunen skal notere i din sag, hver gang, der har været samtale eller andet.
  • Partshøring. Formålet med partshøring er, at gøre dig opmærksom på, at sagen verserer, og give dig mulighed for at kommentere sagens oplysninger. Hvis kommunen ikke har partshørt i sagen, vil afgørelsen som udgangspunkt være ugyldig. Hvis partshøring ud fra en konkret væsentlighedsvurdering ikke vil ændre afgørelsens resultat, vil afgørelsen stadig gælde.
Du har
  • Ret til en bisidder efter eget valg. Du må gerne optage samtaler, som du selv deltager i, hvis du har behov for dette.
  • Ret til aktindsigt i alle dokumenter, bortset fra kommunens interne arbejdspapirer.
  • Ret til skriftlige begrundede afgørelser. Hvis en afgørelse går dig imod, så anmod om en skriftlig begrundet afgørelse.
Kommunen skal derudover medsende en klagevejledning.

Klageregler
  • Hvis du vil klage over afgørelse fra kommunen, skal du inden 4 uger fremsende klagen til den instans, der har truffet afgørelsen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen fremsende din klage til Ankestyrelsen. Colitis-Crohn Foreningens socialrådgiver hjælper dig gerne i denne proces.
  • Når du vil klage over en afgørelse, er der ingen form krav. I princippet er det nok, at du siger ”jeg vil klage” til kommunen. Men er der kommet nye oplysninger i sagen siden kommunens afgørelse, så skal de nye oplysninger naturligvis sendes med til kommunen.
  • Klager over det generelle serviceniveau i kommunen, skal sendes til Kommunalbestyrelsen.
Hvis du vil klage over behandling, fejlmedicinering mv. i Sundhedsvæsenet, skal du klage til Styrelse for patiensikkerhed. På www.stps.dk finder du yderligere vejledning.

Sidste nyt

02/04/20
Hver for sig kan vi sammen gå penge ind til Colitis-Crohn Foreningen ... 
 
02/04/20
På rekordtid er det lykkedes Region Syddanmark at give alle praktiserende læger, vagtlæge ... 
 
02/04/20
Der er gode nyheder til danskere, der har brug for psykologhjælp, men er bekymrede for at ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member
member