Socialrådgiver > Arbejdsmarkedet > Sygedagpenge

Sygedagpenge

​​​Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-månders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor kommunen tager stilling til, om der er mulighed for forlængelse af sygedagpengeperiode. Der er 7 muligheder for forlængelse.

Muligheder for forlængelse af sygedagpenge

  • Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår.
  • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
  • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
  • Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
  • En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
  • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.
  • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

Sygedagpengene kan standses i en situation, hvor kommunen vurderer at din tilstand er stationær.

Ofte vil der være behov for en afklaring af din arbejdsevne hvis den kroniske sygdom har medført et større tab af funktionsevne. (Lov om Sygedagpenge § 27 stk 1. nr. 2)

(Link til lovgivning)

Fast Track - ordning

Hvis din arbejdsgiver eller du selv har en forventning om, at du vil være sygemeldt i mere end 8 uger, så kan du eller din arbejdsgiver inden for de første 5 uger af fraværet anmode kommunen om at iværksætte tidlig opfølgning.
Kommunen skal herefter afholde den første opfølgningssamale med dig senest 2 uger efter anmodningen. Kommunen skal inden samtalen indhente alle relevante oplysninger og du skal have været hos lægen.
Lægen skal vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdet samt eventuelle skånehensyn.

Du kan afslå din arbejdsgivers anmodning om fast track - løsning uden at miste retten til sygedagpenge.


Jobafklaringsforløb

Hvis du fortsat er sygemeldt, men ikke kommer ind under nogle af forlængelsesmulighederne skal kommunen tilbyde et jobafklaringsforløb.
Et jobafklaringsforløb skal give den sygemeldte en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med henblik på, at den sygemeldte bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
I jobafklaringsforløbet gælder det, at den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse bliver styrende, i forhold til de aktiviteter, der sættes i gang.

Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, der sammen med den sygemeldte skal uarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsdelen.
Kommunen skal derudover varetage den løbende opfølgning og i samarbejde med den sygemeldte sørge for at indsatsdelen justeres efter den sygemeldtes aktuelle situation og behov.
Under jobafklaringsforløbet må kommunen ikke anvende egen kommunal lægekonsulent, men skal søge sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i den kliniske funktion i regionen.
Man kan som udgangspunkt være i jobafklaringsforløb i 2 år, men forløbet kan forlænges op til fire år. I et jobafklarlingsforløb vil du modtage ressourceforløbsydelse.

Læs mere om ydelser og beløbsstørrelse her

 

 

    
 
 

Sidste nyt

04/06/24
Hjertelig TAK for opbakning ... 
 
27/05/24
Kan du have brug for hurtig adgang til et toilet? ... 
 
22/05/24
299.890,- kr. uddelt til forskning ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member