Socialrådgiver > Uddannelse > Folkeskolen

Folkeskolen
Ved længere tids fravær på grund af sygdom skal skolen rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen. De samme gælder ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed på 3 uger.
Opholder eleven sig i hjemmet, sørger skolens leder efter samråd med forældrene for, at den nødvendige undervisning i hjemmet iværksættes. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom er forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring.

Omfanget af sygeundervisningen må til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder. Såfremt eleven inden yderligere en uges forløb vil kunne genoptage eller påbegynde almindelig skolegang, eventuelt blive befordret til skole, kan sygeundervisningen undlades, men der må i så fald tages stilling til, om eleven skal have supplerende undervisning.

Sygeundervisning i hjemmet bør så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne lærere ved skolen (gerne klasselærer eller en anden lærer som er tæt på eleven).
Udgifterne ved sygeundervisning i hjemmet af elever i folkeskolen påhviler kommunen.

Opholder eleven sig på hospital, skal skolen indhente oplysning om, hvorvidt eleven modtager undervisning. Hvis det ikke er tilfældet, skal skolen underrette skolekommissionen i den kommune, hvor hospitalet ligger.

De påhviler kommunen at indrette undervisning på de i kommunen beliggende hospitaler. Undervisning kan gives som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning.

Ønsker man at klage over afgørelsen vedrørende sygeundervisning, skal der klages til Kommunalbestyrelsen.

Den juridiske tekst kan ses her:

Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og de frie grundskoler

Sidste nyt

17/05/24
Den 19. maj 2024 går hele verden i lilla for, at skabe fokus på tarmsygdomme! ... 
 
29/04/24
CCF Magasinet er nu på gaden ... 
 
13/02/24
Lørdag den 6. april 2024 kl, 12:30. ... 
 
Gå til nyhedsarkiv
member
member